ბსუ - ღონისძიებებიღონისძიება: მოდულური/დუალური პროგრამების განხორციელების შეფასების საკითხები


დასახელება მოდულური/დუალური პროგრამების განხორციელების შეფასების საკითხები
ტიპი სხვა
აღწერა განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი 2019 წლის 12, 13 და 14 აგვისტოს ატარებს ტრენინგს მოდულური/დუალური პროგრამების განხორციელების შეფასების საკითხებთან დაკავშირებით. ტრენინგი მოიცავს შემდეგ საკითხებს:- რა არის და როგორ ხორციელდება თვითშეფასება;- რა სახის კრიტერიუმები უნდა გავითვალისწინოთ დაწესებულების სასწავლო და სხვა პროცესების სტანდარტებთან შესაბამისობის დასადგენად;- როგორ განვახორციელოთ დიფერენცირებული შეფასება;- რა სახის მტკიცებულებები უნდა ამყარებდეს თვითშეფასებას;- როგორ უნდა მოვიპოვოთ/შევაგროვოთ ეს მტკიცებულებები.
დაწყების დრო 2019 წლის 12 აგვისტო 10:00:00
დასრულების დრო 2019 წლის 14 აგვისტო 18:00:00
აუდიტორია 2 კორპუსი - №328 დაწყება: 2019 წლის 12 აგვისტო 10:00:00; დასრულება: 2019 წლის 12 აგვისტო 18:00:00;
2 კორპუსი - №328 დაწყება: 2019 წლის 13 აგვისტო 10:00:00; დასრულება: 2019 წლის 13 აგვისტო 18:00:00;
2 კორპუსი - №328 დაწყება: 2019 წლის 14 აგვისტო 10:00:00; დასრულება: 2019 წლის 14 აგვისტო 18:00:00;
2 კორპუსი - №303 დაწყება: 2019 წლის 12 აგვისტო 10:00:00; დასრულება: 2019 წლის 12 აგვისტო 18:00:00;
2 კორპუსი - №303 დაწყება: 2019 წლის 13 აგვისტო 10:00:00; დასრულება: 2019 წლის 13 აგვისტო 18:00:00;
2 კორპუსი - №303 დაწყება: 2019 წლის 14 აგვისტო 10:00:00; დასრულება: 2019 წლის 14 აგვისტო 18:00:00;
ორგანიზატორი ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის აპარატი


ბსუ - საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და კომუნიკაციების სამსახური | 2017