ბსუ - ღონისძიებებიღონისძიება: ERASMUS+–ის პროექტი "ინოვაციები კურიკულუმში სოციალური ჩართულობის მხარდასაჭერად" (Curriculum Innovation for Social Inclusion – CISI)


დასახელება ERASMUS+–ის პროექტი "ინოვაციები კურიკულუმში სოციალური ჩართულობის მხარდასაჭერად" (Curriculum Innovation for Social Inclusion – CISI)
ტიპი შეხვედრა
აღწერა ბსუ 2020 წლიდან ჩართულია ERASMUS+–ის პროექტში "ინოვაციები კურიკულუმში სოციალური ჩართულობის მხარდასაჭერად" (Curriculum Innovation for SocialInclusion – CISI). პროექტის კოორდინატორია ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2023 წლის 5-7 სექტემბრისთვის იგეგმება პროექტის ფარგლებში კონსორციუმის საერთაშორისო შეხვედრების ჩატარება ბსუ-ში.
დაწყების დრო 2023 წლის 05 სექტემბერი 09:30:00
დასრულების დრო 2023 წლის 07 სექტემბერი 18:00:00
აუდიტორია 1 კორპუსი - №21 დაწყება: 2023 წლის 05 სექტემბერი 09:30:00; დასრულება: 2023 წლის 05 სექტემბერი 18:00:00;
1 კორპუსი - №21 დაწყება: 2023 წლის 06 სექტემბერი 09:30:00; დასრულება: 2023 წლის 06 სექტემბერი 18:00:00;
1 კორპუსი - №21 დაწყება: 2023 წლის 07 სექტემბერი 09:30:00; დასრულება: 2023 წლის 07 სექტემბერი 18:00:00;
ორგანიზატორი ბსუ,ERASMUS+–ის პროექტი "ინოვაციები კურიკულუმში სოციალური ჩართულობის მხარდასაჭერად" (Curriculum Innovation for Social Inclusion – CISI)


ბსუ - საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და კომუნიკაციების სამსახური | 2017