ბსუ - ღონისძიებებიღონისძიება: სამუშაო შეხვედრები (ვორკშოფები) ERASMUS+–ის პროექტის ,,ინოვაციები კურიკულუმში სოციალური ჩართულობის მხარდასაჭერად" (Curriculum Innovation for Social Inclusion – CISI), (საგრანტო პროექტის ნომერი: 609736-EPP-1-2019-1-GEEPPKA2-CBHE-JP) ფარგლებში


დასახელება სამუშაო შეხვედრები (ვორკშოფები) ERASMUS+–ის პროექტის ,,ინოვაციები კურიკულუმში სოციალური ჩართულობის მხარდასაჭერად" (Curriculum Innovation for Social Inclusion – CISI), (საგრანტო პროექტის ნომერი: 609736-EPP-1-2019-1-GEEPPKA2-CBHE-JP) ფარგლებში
ტიპი შეხვედრა
აღწერა სამუშაო შეხვედრები (ვორკშოფები) ERASMUS+–ის პროექტის ,,ინოვაციები კურიკულუმში სოციალური ჩართულობის მხარდასაჭერად" (Curriculum Innovation for Social Inclusion – CISI), (საგრანტო პროექტის ნომერი: 609736-EPP-1-2019-1-GEEPPKA2-CBHE-JP) ფარგლებში
დაწყების დრო 2020 წლის 01 სექტემბერი 10:00:00
დასრულების დრო 2020 წლის 05 სექტემბერი 18:00:00
აუდიტორია 2 კორპუსი - №223 დაწყება: 2020 წლის 01 სექტემბერი 10:00:00; დასრულება: 2020 წლის 05 სექტემბერი 18:00:00;
ორგანიზატორი ბსუ


ბსუ - საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და კომუნიკაციების სამსახური | 2017