ბსუ - ღონისძიებებიღონისძიება: ტრენინგების ჩატარება აკადემიური და მოწვეული პერსონალის პროფესიული განვითარების მიზნით


დასახელება ტრენინგების ჩატარება აკადემიური და მოწვეული პერსონალის პროფესიული განვითარების მიზნით
ტიპი სხვა
აღწერა აკადემიური და მოწვეული პერსონალის პროფესიული განვითარების მიზნით ჩატარდება ტრეინინგები:1. "როგორ მოვამზადოთ საგანმანათლებლო პროგრამები აკრედიტაციისთვის მოქმედი სტანდარტების შესაბამისად"2. "როგორ დავწეროთ სასწავლო დაწესებულების მისია, ხედვა, სტრატეგიული განვითარება და სამოქმედო გეგმა"3. "კვლევის სწორად დაგეგმვა, განხორციელება და შეფასების ვალიდური მექანიზმები უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში"4. "როგორ დავგეგმოთ შრომის ბაზრის კვლევა საგანმანათლებლო პროგრამებისთვის"5."როგორ გავწეროთ საგანმანათლებლო პროგრამებში სასწავლო კურსებში კომპონენტებში სწავლის შედეგები ვალიდურად/როგორ იყოსს წავლის შედეგები გაზომვადი"6. "როგორ გავხადოთ ლექცია/სემინარი ინტერაქტიული (სწავლების აქტიური მეთოდები)"7. "საგრანტო განაცხადის წერა - სტრატეგია და ტექნიკები"8. "HR სტრატეგია და იურიდიული რეგულაციები პერსონალის მართვის პროცესში"9."პერსონალის განვითარება და ორგანიზაციული კულტურა საგანმანათლებლო დაწესებულებებში“
დაწყების დრო 2023 წლის 27 ნოემბერი 11:00:00
დასრულების დრო 2023 წლის 28 ნოემბერი 18:00:00
აუდიტორია 1 კორპუსი - №32 დაწყება: 2023 წლის 27 ნოემბერი 11:00:00; დასრულება: 2023 წლის 27 ნოემბერი 18:00:00;
1 კორპუსი - №32 დაწყება: 2023 წლის 28 ნოემბერი 11:00:00; დასრულება: 2023 წლის 28 ნოემბერი 18:00:00;
ორგანიზატორი ბსუ-ს ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური


ბსუ - საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და კომუნიკაციების სამსახური | 2017